Veje og stier


Veje og stier

NOSTRUP VEST

Veje


På baggrund af de komplekse vej-/ejerforhold af sommerhusområdets veje: Smedelinien, Smedehaven og Skipperlinien, som i skøn forvirring hører til de to grundejerforeninger: Kirkebugten (KB) og Nostrup Vest (NV), blev der i 2005 indledt et tæt samarbejde de to foreninger imellem med henblik på fælles vedligeholdelse af vejene.


Efter en prøvetid på to år valgte foreningerne at opdele vedligeholdelsen. Således skulle vi (NV) varetage Skipperlinien, hvoraf syv af parcellerne henhører under KB. Det øvrige vejnet (Smedelinien og Smedehaven) skulle KB vedligeholde, heraf henhører ca. tyve parceller under os (NV). Da ”hovedvejens” længde næsten er ens, skønnede foreningerne, at vedligeholdelsesomkostningerne ligeledes ville være ens.


Vores bestyrelse har efterfølgende valgt at udnævne en ”vejmand” samt en hjælper (begge vederlagsfrit), som står for opsyn, små-reparationer samt et årligt hovedeftersyn, hvor foreningens ”vejentreprenør” står for tilførsel af vejstabil og skærver samt opretning. Til egen udbedring af hovedvejene er der udlagt depoter med vejstabil, som de omkringliggende lodsejere opfordres til at fylde i opståede huller, hvorved foreningens vejpersonels arbejde lettes. NB: Samme depoter anbefales brugt om vinteren til grusning af sne-/isglatte veje.


Da vores veje har status af ”privat fællesvej”, er det foreningens pligt at holde vejene i forsvarlig stand. Ved evt. søgsmål af nævnte er Kalundborg Kommune øverste vejmyndighed og kan derfor pålægge os krav om udbedringer med videre.


I forbindelse hermed har foreningen en ”Vejfond”, hvortil alle områdets parceller årligt skal indbetale ”vejbidrag” i henhold til gældende servitutter, uanset om man er medlem af grundejerforeningen (NV) eller ej. Bidragets størrelse fastsættes hvert år på foreningens ordinære generalforsamling.


Foreningens ”vejentreprenør” henstiller alle lodsejere med parcel, som støder op til hovedvejene, til at ”rive for egen dør” for fyrre- og grankogler samt blade fra løvfældende træer, som ellers vil ligge og forrådne i vejbanen. Mulighed for uønsket hjulspind og huller øges, ligesom dybe riller i vejbanen vil opstå ved kraftige regnskyl, hvis nævnte elementer ikke fjernes. Læs også nedenstående ”TRAFIKREGLER”, som henstiller til skånsom kørsel.


Endvidere stiller Kalundborg Kommunen krav om beskæring af træer og buske, således at vejen har et friareal på 5 meters bredde til genbo-parcellen (dog højest fra skel til skel) samt en frihøjde på 4,20 meter. Læs i øvrigt (nederst på siden) kommunens vejledning for ”Beskæring af beplantning ud til privat fællesvej i sommerhusområder”, som er tilsendt alle områdets parceller (sommeren 2010) med ”Plan, Bygge og Miljø, Renovationsteamet” som afsender for Kalundborg Kommune. Det er vigtigt, at disse krav overholdes for at sikre hurtig assistance fra brandslukningskøretøjer og således at slukningsmateriellet ikke beskadiges på grund af for lille vejbredde/frihøjde..!


Sideløbende hermed vil grundejerforeningen forestå et årligt tjek heraf og om nødvendigt henstille til beskæring i henhold til kommunens udstukne regler. NB: Det er dog altid den enkelte lodsejers pligt at sørge for at nævnte overholdes. - Det vil måske være en god idé at beskære det fornødne i foråret og derved drage nytte af kommunens ”flis-ordning”. Se tidspunktet under forsidens hovedmenuen: Affaldsordning & Beskæring i området.


Stier


For at gøre foreningens netværk af stier brugervenlige for beboerne, beskæres disse en gang årligt af foreningens entrede ”havemand”. Omkostningerne hertil er økonomisk krævende, da flere af områdets lodsejere ikke overholder deres pligt for beskæring. I fornødent omfang vil grundejerforeningen ligeledes her forestå et årligt tjek og om nødvendigt henstille til beskæring.


Hegnsloven


Den nævnte frihøjde på 4,20 meterer møntet på enkeltstående træer/buske. Ved beplantning, der har præg af hæk (levende værn mod sti, vej og/eller nabo), gælder ”Hegnsloven”, som påbyder en højde på max. 1,80 meter. Foreningen henstiller til at begge mål overholdes, hvorved skærmydsler med kommunen/naboer mindskes.