Generalforsamling 2013

Generalforsamling

NOSTRUP VEST


Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 29. juni 2013.Grundejerforeningen Nostrup Vest afholdt ordinær generalforsamling lørdag den 29. juni 2013 kl. 11.00

På Kalundborg Vandrerhjem, Stadion Alle 5, 4400 Kalundborg.

Der var 19 personer til generalforsamlingen, repræsenterende 14 grundejere af de i alt 59 grundejere, der er i foreningen.


Dagsorden var følgende ifølge vedtægterne:


1.  Valg af dirigent

2.  Forelæggelse  af bestyrelsens beretning for 2012

3.  Fremlæggelse af årsregnskab for 2012

4.  Forslag til budget for 2014- herunder fastsættelse af kontingent

5.  Behandling af indkomne forslag

6.  Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne

    1- Knud Rose Pedersen (SML19) afgår efter tur– ikke villig til genvalg

    2 - Niels Ebdrup (SKL 37) afgår efter tur  – ikke villig til genvalg

    3 - Finn Baad, 1. suppleant (SKL24) afgår efter tur – ikke villig til genvalg

    4 - Valg til revisor: Keld Kamstrup (SKL 28) – villig til genvalg

7. Eventuelt.


AD 1) Erik Christiansen blev valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at forsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dagsordenen blev godkendt.


AD 2) Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formanden Knud Rose Pedersen og gengives her.

Bestyrelsesmøderne i årets løb været afholdt på skift hos bestyrelsesmedlemmerne. Vi har i år afholdt 4 møder. Helt overordnet betragtet er emnerne ”Veje og Stier”, ”Badebroen” og økonomien. Alle 3 emner er blevet drøftet ved hvert møde. Og så har der været en del skriverier angående den gamle sag med vendepladsen ved Skipperlinien 31.


Med hensyn til økonomien må det siges at foreningen er velkonsolideret, men samtidig skal det siges, at der er 11 grundejere, som ikke har betalt kontingent og vej/brobidrag ved sidste bestyrelsesmøde i april.


Referaterne fra møderne kan ses på vores hjemmeside.


Finn Baad har også i det forløbne år haft plads i kommunens ”landliggerudvalg”. Det er en vigtig post, da det giver mulighed for at få information om kommunens langsigtede planlægning i sommerhusområderne. Et af de store emne har været pligten til at vintervedligeholde vejene i sommerhusområderne. Alle grundejerforeninger kom med indsigelser, og forslaget faldt heldigvis. Via Landliggerudvalget følger vi også planerne om at kloakere sommerhusområderne. 


En anden sag, som traditionelt har sommerhusejernes interesse er renovationen. Bestyrelsen har som sådan ingen indflydelse på den renovationsordning, som kommunen administrerer. Men vi følger selvfølgelig udviklingen, i og med det ikke altid har fungeret optimalt. Men kommunens aftale med RenoNorden er forlænget til juni 2015.


Også referaterne fra Landliggerudvalget kan ses på vores hjemmeside.


Veje:

Aage har gennem de forgangne 2-3 år drøftet vedligeholdelsesstrategien og anvendelsen af de forskellige typer sand og grus med vores vejentreprenør. Det har båret frugt. Vejene er i fin stand, og det kan også ses på vedligeholdelsesomkostningerne. Det er nu relativt let at udbedre de skader, som uvægerligt opstår, via depoterne af reparations-materiale. Selv den lange vinter har ikke medført omkostningstunge reparationer. Så nu håber vi på en tør, lang og varm sommer, da især nedbør er det, som ødelægger vejene, mere end så meget andet.

Men vi ser jo hele tiden ændrede adfærdsmønstre. For nogle år tilbage var ridning i vores sommerhusområde en ting, vi måtte forholde os til. Nu ser vi flere og flere på mountainbikes. Og det kan da også give anledning til lidt bekymring. Hyppig kørsel med mountainbikes kan give stort slid på de udsatte steder, og samtidig bliver der jo ofte kørt stærkt.

Jeg tror mange af os, inklusiv jeg selv mere end en gang er blevet overrasket af en cyklist i farvestrålende stram trikot, som kommer susende forbi.

Jeg vil gerne opfordre de medlemmer, som dyrker cykelsporten, til at vise hensyn over for især gående. Vi vil ikke have en skov af forbudsskilte for at regulere færdslen i området, men vi gerne opfordre til at alle udviser omtanke og hensyn.


Stier og beplantning:

Hækkene langs veje og stier er igennem en del år blevet vedligeholdt af Jens Søndergaard. Bestyrelsen mener, at vi får meget arbejde og en god kvalitet for pengene, men vi vil til stadighed se, om der er mulighed for at justere på priserne.


Flisning

Den kommunale flisordning er som bekendt ophørt, og den vil med al sandsynlighed ikke blive genindført.

Fra kommunen lyder der en opfordring til, at de enkelte grundejerforeninger etablerer egen flisordning via privat entreprenør. Afbrænding er ikke  en alternativ mulighed.


Men det har så desværre ført til at grundejere bortskaffer haveaffald i strid med kommunens affaldsregulativ. Der har således været konstateret som kommunen skriver i henvendelsen af 30. april, at der er henkastet haveaffald ind på matrikel 4C ved Klintegården. Det holder ikke. Haveaffald skal naturligvis bringes til genbrugsstationen.


Badebroen:

Badebroen har i de sidste par år givet noget arbejde. Sidste år udskiftedes nogle fundamenter, og vi fik spulet de inderste fundamenter ned. Alligevel var det i år vanskeligt at få sat broen op. Stranden flytter sig, og der er en bevægelse ud ad, som trækker de inderste fundamenter med sig. Derfor passer det ikke så godt mere. Vores nye fælles brokoordinator – Christian Jakobsen – har gjort sig nogle overvejelser over, hvordan vi kan sikre broen bedre.


Som altid tages den ned igen i uge 38.


En del af kontingentet er brobidrag. Vi ejer broen i fællesskab med ”Kikebugten” og vedligeholder den i fællesskab. Den er afgjort et aktiv for foreningerne, ikke på den måde, at broen i sig selv udgør en målbar værdi, men det at sommerhusene har tilknyttet en sådan facilitet er helt sikkert en positiv ting ved vores område. Så vi skal fortsætte det fine arbejde med vedligeholdelsen.

I Bestyrelsen synes vi derfor det er en god ide at Christian mod betaling står for det bromæssige, så der er en kontinuitet og indsigt i, hvad der skal til for at bevare badebroen.


Sammenlægning:

Sidste års GF gav Bestyrelsen mandat til at undersøge muligheden for en sammenlægning af de to grundejerforeninger. Vi afholdt derfor et møde med repræsentanter fra Kirkebugtens bestyrelse, men de kunne berette, at de ikke var interesseret i en sammenlægning. Det var lidt overraskende, men det måtte vi jo tage til efterretning.


Et andet muligt samarbejde var at koordinere noget fælles flisning af haveaffald. Men heller ikke det fandt Kirkebugten interessant.


Så samarbejdet forbliver som det er, koncentreret om badebroen og vejene.


Til slut takkede formanden for bestyrelsens indsat i året løb.


Spørgsmål og kommentarer til beretningen:


Per Thornsen stillede spørgsmål til beskæring, idet beplantning ud for hans grund var blevet foretaget træbeskæring og græsset slået, og det havde han ikke bedt om og ville ikke betale for. Formanden kunne svare, at det var ikke noget grundejerforeningen havde kendskab til, og der ville ikke komme regning fra grundejerforeningens side.


Hans Raahauge havde forslag om forbedring af det første stykke vej af Skipperlinien, idet der netop på dette stykke vej er en del huller. Aage Alfast, der på bestyrelsens vegne tager sig af veje og stier kunne sige, at han ordner vejen ved at fjerne kogler og anden nedfald fra vejen, for at det ikke skal ligge der og rådne. Rådne nedfald skaber mudder på vejen, og det skaber huller. Men langsom kørsel vil gøre at hullerne ikke bliver så store.


AD 3) Regnskabet for 2012 blev gennemgået af Niels Ebdrup.


Eigil Woogstein (SKL18) havde spørgsmål til restancerne, idet der stadig er 4 grundejere, der stadig ikke har betalt kontingent. De rykkes igen oplyste Niels Ebdrup og sendes derefter til inkasso med yderligere omkostninger for de  berørte grundejerne. Alle de tilstedeværende var enige om, at der var uacceptabelt ikke at betale og påføre kassereren så meget ekstra frivilligt arbejde. Af samme grund ville kassereren heller ikke fortsætte.


AD 4) Budgettet for 2014 blev gennemgået, og der blev foreslået, at kontingentet for 2014 er det samme om i 2013 kr.  750,-. Fordelt således:


Foreningskontingent Kr. 150,-


Vejbidrag                     kr. 500,-


Brobidrag                     kr. 100,-


I alt kontingent            kr.  750,-

Budget og kontingent blev vedtaget.


Hans Raahauge (SKL66) foreslog at budgettet for badebroen blev sat op, men efter en nøje forklaring på beløbets størrelse forblev budget som foreslået.


AD 5) Der var indkommet i alt 2 forslag:


Forslag fra Lars Pedersen (SKL34) om nedsættelse af kontingentet til samme niveau som i 2011 (kr.500) men efter en gennemgang af budgettet for 2014 var der ikke stemning for dette. Forslaget blev derfor trukket tilbage.


Fra samme forslagsstiller var der et forslag om at man skulle opgive sammenlægningen af de to grundejerforeninger. Som kan læses af formandens beretning er dette allerede sket, idet der ingen interesse var for sammenlægning. Hvis enkelte medlemmer vil overflyttes til Kirkebugten, skal man være opmærksom på, at dette skal tinglyses. Vi har hermed afsluttet enhver tale om en sammenlægning.


AD 6) Ellen Risum (SKL 5)  - nuværende sekretær - blev valgt til formand. Dette betød at der skulle vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Eigil Woogstein (SKL18) og Hanne Vaagø Tost (SML25) og begge blev valgt. Finn Baad ville godt fortsætte som suppleant og Keld Kamstrup som revisor. Niels Ebdrup blev valgt til revisorsuppleant. Bestyrelsen vil på deres første møde konstituere sig og kan læses på hjemmesiden.


AD 7) Niels Ebdrup foreslog bestyrelsen, at den skulle arbejde på at få flere e-mails adresse fra medlemmerne således at vi senere kunne lave indkaldelser og referater via e-mails. Denne opfordring lader vi straks gå videre og beder derfor om, at man sender en mail til bestyrelsen@nostrupvest.dk se evt. grundejerforenings hjemmeside www.nostrupvest.dk


KUN bestyrelsen vil kunne læse adresserne. Vi vil på en måde også hurtigt kunne orientere alle medlemmer om indbrud, hærværk, vand- og stormskader i området ved at sende mail rundt til alle, der har oplyst os mailadressen. Vi takker på forhånd for alle, der vil sende os en mail.


Aage Alfast orienterede om Kalundborg Kommunes regler for private fællesveje som vores veje er.  Reglen er at vejen kun må beplantes  med vejmyndighedernes samtykke og der skal være rabat fra skel  eller ca. 1 meter til kørebane. Se vedlagte skitse. Der henstilles til at dette overholdes.


Generalforsamlingen sluttede med en TAK til den afgående formand og kasserer for deres gode og frivillige indsats.


Erik Christiansen sluttede generalforsamlingen kl. 12.30 hvorefter foreningen var vært for en forfriskning og en lækker sandwich.


For referatet:  Ellen Risum, formand    Erik Christiansen, dirigent