Generalforsamling 2015

Generalforsamling

NOSTRUP VEST


Referat af generalforsamling i Nostrup Vest 6. juni 2015


Mødet blev afholdt i Wesleyhytten, Skipperlinien 58, fra kl. 10.30 til kl. 12.10


Der var 28 deltagere til mødet.


Formand Ellen Risum bød velkommen til den 48. generalforsamling i grundejerforeningen Nostrup Vest


og præsenterede den øvrige bestyrelse:


Erik Christiansen(sekretær/næstformand), Ole Espersen (medlem af landliggerudvalg), Vagn Holm, Eigil Waagstein (kasserer), Aage Alfast (suppleant/veje og stier).


Finn Baad redigerer vores hjemmeside


        1.    Valg af dirigent

Jens Risum blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.


       2.    Bestyrelsens beretning for 2014 til godkendelse                 


Ellen Risum:  Der har været afholdt tre bestyrelsesmøder og en ekstraordinær generalforsamling hvor et sæt reviderede vedtægter blev vedtaget.


Der har ikke været ejendomshandler i det forløbne år. En enkelt ejendom er udbudt til salg.


Borde og bænke ved badebroen er gået tabt ved storm.


I forbindelse med bestyrelsesmøde 12.04.2015 blev der sammen med Kirkebugtens bestyrelse set på vejene og renovering af tilkørslen fra Røsnæsvej blev planlagt. Ved samme lejlighed blev det aftalt at begge grundejerforeninger igen overvejer en sammenlægning.


I vores bestyrelse vil Ole Espersen og Vagn Holm med Eigil Waagstein som suppleant arbejde med emnet.


Herefter præsenterer de enkelte bestyrelsesmedlemmer deres ansvarsområder.


Aage Alfast:

Der er rettet henvendelse til 30 ejere om beskæring til skel efter kommunens retningslinier. 25 har efterkommet opfordringen, 2 delvis og 3 mangler.

Aage opfordrer til, at grundejerne ind i mellem får renset vejen for kogler, løv og græs, så vejen ikke ødelægges.


I nogle tilfælde parkeres der uhensigtsmæssigt i rabatterne.

Desuden er man velkommen til at fylde stabilgrus i huller.


Ole Espersen:

Badebroen er 13 år gammel og skal snart erstattes. Der har været god deltagelse ved nedtagning og opsætning.

Broen sættes i vandet lørdag i uge 18 og tages op lørdag i uge 38. Vi står for forplejning ved optagningen.

Ole repræsenterer os i landliggerudvalget, en rådgivende sammenslutning af grundejerforeninger.


Røsnæs udgør en afdeling af udvalget med 13 foreninger. Af emner, der behandles af udvalget, kan nævnes herreløse katte, håndhævelse af lokalplaner, affaldsplanlægning, mobildækning og kriminalprævention.


Spørgsmål og drøftelser

Ejerforholdene i relation til arealet omkring bænken på stien fra Skipperlinien mod vandet, herunder skellenes placering og fordeling og omfang af beskæring i dette område, ser ud til at kunne løses tilfredsstillende.

Der blev spurgt til kloakering af området  –kortlægning pågår men der vil næppe komme en samlet plan.


Der blev spurgt til kystsikring  -sorterer under kystdirektoratet og forslag om sikring vil være en besværlig procedure.


Der blev spurgt ,om renovation kan foregå med mindre køretøjer  -de nuværende er de mindste der kan løse opgaven.


Kommunen har mærket de enkelte containere med en chip for at have bedre styr på renovationen. Ved uregelmæssigheder rettes henvendelse til kommunens renovationsafdeling.


Om vejenes anvendelse som brandveje oplystes at vejen skal være mindst 4m bred så køretøjernes døre kan lukkes op og at køretøjerne skal kunne køre frem til en afstand af højst 40 m fra huse.


Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt.


        3.   Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab


Eigil Waagstein gennemgik regnskabet for 2014 hvor der er et overskud på 18.497 kroner.


Udgiften på 2600 kr. er afskrivning af en restance. Restanten mente at have et økonomisk krav på foreningen.


Dette er opgivet mod at restancen slettes og at der fremover betales kontingent.


Regnskabet blev godkendt.        4.     Vedtagelse af budget for 2016 –her under fastsættelse af kontingent


I 2015 er der budgetteret med et overskud på 950 kr. men der må forventes et underskud, skønnet ca. 13.000 kr. på grund af udgifter til badebro, bænke og asfaltering. Foreningens formue pr 01.06 ca. 101.000 kr.


Efter diskussion om eventuel øgning af kontingent for at kunne undgå opkrævning af engangsbeløb til ny badebro blev der enighed om uændret kontingent men med ændring i det forelagte budget således at der afsættes flere midler til badebro og tilsvarende reduktion af andre poster. Generalforsamlingen tilkendegiver herved vigtigheden af økonomien omkring broen.


Ved broens optagning vurderes dens tilstand og mulighed for reparation eller behov for nyanskaffelse. I sidste tilfælde tages stilling til om finansiering skal ske af kapitalen og/eller ved udskrivning af ekstra kontingent.


Et forslag om at nedsætte kontingentet blev afvist.


        5.               Indkomne forslag


Et forslag om nedsættelse af kontingent er behandlet under 4.


        6.                 Valg af medlemmer til bestyrelsen


Ellen Risum blev genvalgt

Eigil Waagstein blev genvalgt


Thomas Elnegaard blev valgt til bestyrelsen


Ole Espersen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen


Keld Kamstrup blev genvalgt som revisor


Niels Ebdrup blev genvalgt som revisorsuppleant


  -alle uden modkandidater.

 

          7.                    Eventuelt

Fra bestyrelsen blev det bemærket at vi har et godt samarbejde med Kirkebugten om veje og badebro og at tanken om en sammenlægning af foreningerne igen er aktuel.


Fra forsamlingen blev der både givet udtryk for skepsis med henvisning til tidligere mislykkede forsøg men også bifald til bestyrelsens initiativ som man ønskede fremmet.

 

Der blev fremsat ønske om at hunde holdes i snor i området af hensyn til evt. rålam.


Indbruddene i området medfører at enkelte husejere overvejer at installere videoovervågning. Drøftes i forbindelse med Finn Baads følgende orientering om præventive foranstaltninger.


Se vores hjemmeside www. nostrupvest.dk, hvor forskelligt materiale om emnet er lagt under ”nyheder”.


Til slut takkede formanden for et godt samarbejde og et godt møde.


 

Ellen Risum                          Jens Risum                         Erik Christiansen

Formand                               Dirigent                             Sekretær