Generalforsamling 2014

Generalforsamling

NOSTRUP VEST


Referat af generalforsamling i Nostrup Vest 28. juni 2014


Til stede fra Skipperlinien

Ellen og Jens Risum (5), Gitte Henningsen (11), Eigil Waagstein (18A), Aage Alfast (19), Alice og Finn Baad (24A), Keld Kamstrup (30), Stinne og Ove Pedersen (50), Mogens Ulby og Lars Lindegaard Nielsen for FDF (51), Hans Raahauge (66).


Til stede fra Smedelinien

Erik Christiansen (17), Knud Rose Pedersen (21), Hanne Tost og Ole Espersen (25), Vagn Holm (27).


Dermed er 13 ud af foreningens 61 grundejere repræsenteret.


Referat


Hanne Tost


Dagsorden


Formand Ellen Risum byder velkommen til den 47. generalforsamling i grundejerforeningen Nostrup Vest.


       1.    Valg af dirigent

Ole Espersen vælges og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. At brevmodtagere ikke har fået regnskabet tilsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen er en mindre fejl (dette er juridisk vurderet af advokat). Regnskabet er efterfølgende sendt ud til brevmodtagerne i god tid inden generalforsamlingen.


       2.    Bestyrelsens beretning for 2013 til godkendelse                 


Ellen Risum fortæller, at der har været stor aktivitet i bestyrelsen. Dels har vi afviklet 4 bestyrelsesmøder, dels har vi gennemført vejsyn og fået afsluttet udeståender med enkelte grundejere. Bestyrelsen vil gerne informeres om grunde, der handles, så vi kan have så mange grundejere som muligt som medlemmer af foreningen. Der har også været aktivitet omkring trappen fra Skipperlinien til stranden. Herefter præsenterer de enkelte bestyrelsesmedlemmer deres ansvarsområder.


Erik Christiansen er næstformand og har varetaget justeringen af foreningens vedtægter, der gennemgås under punkt 5 i dagsordenen.


Aage Alfast har ansvaret for vedligeholdelse af vejarealer:


Der er rettet henvendelse til kommunen, så tjørnehækken langs Skipperlinien er blevet beskåret. Der har været drøftelser med ejeren af ejendommen Skipperlinien 68 om beskæring langs trappen ind mod deres grund. Aage opfordrer til, at medlemmerne ikke selv klipper i hækken der, ligesom vi har bedt gartneren om ikke at beskære der. Aage har sammen med Finn Baad gennemført vejsyn ud fra matrikelkort og de gældende kommunale retningslinier. Der er skrevet til de grundejere, som skulle rette op på noget. Aage opfordrer til, at grundejerne ind i mellem får renset vejen for kogler, løv og græs, så vejen ikke ødelægges. Desuden er man velkommen til at fylde stabilgrus i huller. Der ligger langs vejene bunker af stabilgrus, som man er velkommen til at tage af til formålet.


Finn Baad er medlem af landliggerudvalget, som i 2007 blev oprettet i den nye Kalundborg kommune. Landliggerudvalget er et samarbejdsforum, hvor kommune og sommerhusejere mødes. At vi har fået genbrugscontainere er et eksempel på udkommet af denne mødeaktivitet.


Finn har desuden ansvaret for hjemmesiden, som er rigtig godt besøgt.


Eigil Waagstein er kasserer med ansvaret for punkt 3 og 4.


Hanne Tost er sekretær og ansvarlig for badebroen. Badebroen blev sat i vandet 2. maj og vi deltog som vanligt. Der er nu en gulvskrubbe på broen, så man kan skrubbe trappetrinene, hvis man synes de er for glatte. Der kommer desuden et skilt op med en advarsel om, at færdsel på broen er på eget ansvar. Vi skal regne med, at der i løbet af de næste år skal investeres i en ny bro.

Broen sættes i vandet lørdag i uge 18 og tages op lørdag i uge 38.


Vores grundejerforening har ansvaret for trappen til stranden fra Skipperlinien. Vores trappe blev ødelagt ved forårsstorm og er nu repareret. Næste år vil vi sammen med Kirkebugten se på skader og koordinere eventuelle reparationer.


Spørgsmål og drøftelser

Raahauge har i næste uge møde med landmåler for at få afklaret ejerforholdene i relation til arealet omkring bænken. Hans opfordrer ligeledes til, at bestyrelsen får taget stilling til vedligehold af leca trappen ned til stranden.


Der er arealer udlagt til stier, så eventuelle nye ejere kan ikke lukke for benyttelse af stier eller forbyde klipning af hække langs stierne.


Der er ens krav til alle beboere om at vedligeholde arealerne langs med veje og stier, hvilket gav anledning til en del kommentarer.


Der er ros til bestyrelsen for at handle hurtigt.


        3.   Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab


Eigil gennemgik regnskabet, hvor der er et overskud på 12.143 kroner. De midler, som er fordelt i fonde til vej og badebro kan godt omfordeles. Fondene er alene oprettet for at imødegå de grundejere, som ikke vil være medlemmer af foreningen, men som er pålagt at bidrage til veje og bro.


Regnskabet godkendes.


        4.                 Vedtagelse af budget for 2015


Der er nu 61 medlemmer af Nostrup Vest, så indtægterne er steget. Budgettet blev vedtaget med uændret kontingent.


          5.               Indkomne forslag


Bestyrelsen har udsendt forslag om justering af vedtægterne. Vi er ikke nok til at vedtage vedtægtsændringerne. Derfor vil der blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor der blot kræves et flertal på 2/3 af de fremmødte for at vedtage vedtægtsændringer.


Erik gennemgår ændringer, som bestyrelsen har foreslået. Det bliver drøftet, om medlemmer skal kunne medbringe mere end en fuldmagt til en generalforsamling. En vejledende afstemning giver opbakning til bestyrelsens forslag om, at man kun kan medbringe en fuldmagt.


        6.                 Valg af medlemmer til bestyrelsen


Erik Christiansen genvælges.


Aage Alfast afgår, i stedet vælges Vagn Holm.


Suppleant Finn Baad afgår, i stedet vælges Ole Espersen og han overtager Finns opgaver. Som yderligere suppleant vælges Aage Alfast, der fortsætter med vejsyn.


          7.                    Eventuelt


Stinne Pedersen opfordrer bestyrelsen til at se på udlægning af SF-sten på udsatte steder på vejene.


Til slut takkede formanden samtlige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde og en særlig tak til afgående Finn Baad, der fik en vingave for hans indsats både i foreningen og i landliggerudvalget i Kalundborg kommune.


Ellen Risum                                                      Ole Espersen


Formand                                                           Dirigent


På vegne af Ellen Risum og Ole Espersen


Sign.  Hanne Vaagø Tost