Beskæring


Beskæring

NOSTRUP VEST


Regler og love for privat fællesvej i vores sommerhusområde


1). Vedligeholdelse af veje

http://www.kalundborg.dk/Borger/Veje-_teknik_og_miljø/Veje-_Havne_og_Grønne_områder/Vedligeholdelse_af_veje.aspx


2). Beskæring af beplantning og renholdelse af stier og fortove

http://www.kalundborg.dk/Borger/Veje-_teknik_og_miljø/Veje-_Havne_og_Grønne_områder/Beskæring_af_beplantning_og_renholdelse_af_stier_og_fortove.aspx

3). Bekendtgørelse af lov om private fællesveje.


https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=117191#K10


1). Vedligeholdelse af veje

Private fællesveje

En privat fællesvej er en vej som ikke offentlig, men som bruges af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik. Det er grundejerne, grundejerforeningen eller vejlauget, der har ansvaret for den private fællesvej, og som skal vedligeholde den, så den er sikker at færdes på.

Vedligeholder grundejerne, grundejerforeningen eller vejlauget ikke vejen, er det Center for Veje og Broer, der skal gøres opmærksom på, at vejen ikke bliver vedligeholdt. Hvis det er nødvendigt, får de ansvarlige besked om, at de skal sørge for vejene skal fremstår sikre. Der vil altid blive fortalt en sidste frist for hvornår, at arbejdet skal være udført. Er arbejdet ikke blevet udført, vil Center for Veje og Broer udføre arbejdet og sende regningen til den eller de ansvarlige.


2). Beskæring af beplantning og renholdelse af stier og fortove

Alle skal kunne færdes på byens veje, fortove og stier uden at blive generet af udhængende grene eller brede hække. (NB: I sommerhusområder erstattes begrebet fortov med rabat. Områdets veje er udlagt som private fællesveje).


Hvad du skal gøre

Som grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, som er åbne for almindelig færdsel, skal du holde din egen beplantning, herunder hække, helt på din egen grund året rundt.


•Du skal beskære eller klippe din beplantning og hæk så den holdes inden for ejendommens skel.


•Træer og buske må gerne rage ind på vejarealet, blot grenene er så højt oppe, at alle kan passere uden gener.


•Træer og buske skal være beskåret, så der altid er en frihøjde over rabat og kørebane (vejarealet) på 4,2 m.


•Husk, at grene hænger længere ned i fugtigt vejr.


Grundejere, der ikke overholder disse krav kan risikerer, at kommunen udfører arbejdet for grundejerens regning.


Hold fortove og stier rene

Grundejere har selv pligt til at holde fortove og stier rene for snavs, affald, visne blade og ukrudt.

Når du som grundejer bekæmper ukrudt på vej-, sti - og fortovsarealer, må du ikke bruge ukrudtsmidler på grund af risikoen for, at det forurener grundvandet. (NB: Rabat med græsbevoksning skal friholdes for anden bevoksning og græsset skal med jævne mellemrum klippes for gående færdsel).


Lovgrundlag

Lov om private fællesveje

Kapitel 8, Forskellig råden over private fællesveje, §47

§ 47. På private fællesveje må træer og anden beplantning kun plantes med vejmyndighedens samtykke. Når vejens istandsættelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt, kan vejmyndigheden kræve træer og anden beplantning på eller over disse veje fjernet, nedskåret, opstammet eller studset. Hvis vejmyndighedens krav ikke efterkommes inden for en fastsat frist, kan vejmyndigheden lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på grundejernes bekostning. Med hensyn til fordelingen mellem grundejerne af udgifterne ved en af vejmyndigheden krævet fjernelse af træer og anden beplantning og med hensyn til kommunens udførelse af arbejdet finder reglerne i §§ 57-62 tilsvarende anvendelse.


Særlig brug af vejareal

§ 49. Uden samtykke fra vejmyndigheden må arealer af private fællesveje ikke anvendes til

1) varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvogne, boder, automater, skilte, hegn eller lignende,

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 forudsætter, for så vidt angår anvendelse, der indvirker på vejens hidtidige karakter eller på færdselsforholdene, samtykke fra grundejerne og meddeles efter forhandling med politiet.

Stk. 3. Såfremt nogen uden tilladelse anbringer genstande m.v., der er nævnt i stk. 1, og den pågældende ikke efterkommer et påbud om at fjerne disse, er vejmyndigheden berettiget til for den pågældendes regning at fjerne det anbragte. Er det anbragte til ulempe for færdslen, er vejmyndigheden og i påtrængende tilfælde politiet berettiget til uden forudgående påbud at fjerne det anbragte for den pågældendes regning.


Lov om hegn

Kapitel 2, Rejsning af nyt hegn, §11

§ 11. Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug for flere særskilt matrikulerede og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes indenfor skellinjen. Hegnets højde fastsættes om fornødent af hegnsynet under hensyntagen til bestemmelserne i § 10, stk. 3, og § 6. Grundejeren kan ikke overfor det offentlige eller vejejeren stille krav om deltagelse i udgiften eller arbejdet ved hegnets rejsning.