Generalforsamling 2018

Generalforsamling

NOSTRUP VESTGrundejerforeningen Nostrup Vest

                                                                                                           

11.05.2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nostrup Vest,

lørdag den 23.juni 2018 kl. 11 i Spejderhytten Wesley, Skipperlinien 58.


Dagsordenen ifølge grundejerforeningens vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse og godkendelse af beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2017.

4. Vedtagelse af budget for 2019, herunder fastlæggelse af medlemskontingent, bidrag og budgetterede udgifter til fællesanliggender.

5. Beretning fra beplantningsudvalget.

6. Rettidigt indkomne forslag.

7. Valg i henhold til vedtægterne.

8. Eventuelt.


Ad 3. Underskrevet Årsregnskab for 2017 ligger på foreningens hjemmeside www.nostrupvest.dk


Ad 4. Forslag til Budget 2019 ligger på foreningens hjemmeside


Ad 6.

a. Forslag om lejlighedsvis leje af flishugger til rådighed for medlemmer ( Lars Pedersen m. fl.)

b. Forslag til ændring af grundejerforeningens vedtægter (bestyrelsen).

c. Forslag om at ændre beplantningsudvalgets status (bestyrelsen).

d. Forslag om foreningssammenlægning (Raahauge)


Ad 7. 

a.Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

            Erik Christiansen -ønsker ikke genvalg

            Flemming Skøtt Lorentzen – ønsker ikke genvalg

b. Følgende suppleant er på valg:

             Aage Alfast – villig til genvalg

c. Valg af revisor og revisorsuppleant.Med venlig hilsen

Erik Christiansen

Formand for Nostrup Vest


Der serveres kaffe, vand, øl og til Generalforsamlingen.

Efter Generalforsamlingen afholdes samme sted reception i anledning af Grundejerforeningens

50 års jubilæum.