Ordinær generalforsamling 2016

Generalforsamling

NOSTRUP VEST


Referat af generalforsamling i Nostrup Vest 11. juni 2016.


Mødet blev afholdt i Wesleyhytten, Skipperlinien 58.

Der var 26 deltagere i mødet, heraf 16 lodsejere.


1. Valg af dirigent

Knud Rose Pedersen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav ordet til

formand Ellen Risum der mindedes afdøde Ole Espersen, medlem af bestyrelsen og tidligere formand.


2. Bestyrelsens beretning

Formandens beretning, Ellen Risum.

Fra sidste generalforsamling i juni 2015 og til i dag til i dag har bestyrelsen afholdt 4 møder. At der kun har været afholdt så få er ikke det samme som at vi ikke haft kontakt med hinanden i mellem disse møder. Der har været et utal af mails og flere emner har været taget op. Vi nedsatte to udvalg efter sidste generalforsamling, om de to store opgaver som vi skal løse sammen med naboforeningen Kirkebugten. Det ene udvalg om badebroen, det andet om en eventuel sammenlægning af de to foreninger. I udvalget om badebroen deltog Thomas Elnegaard - som desværre ikke kunne være til stede i dag. Som alle ved, blev det gode resultat, at vi i dag kl. 14.00 kan indvie den nye badebro.

Det andet udvalg (om sammenlægning af de to foreninger) bestod fra vores forening af Vagn Holm og nu afdøde Ole Espersen. Et referat fra dette udvalg vil senere i beretningen blive fremlagt af Vagn Holm.

Nostrup Vest var repræsenteret i Landliggerudvalget ved Ole Espersen, sammen med andre fra grundejerforeninger på Røsnæs. Landliggerudvalget havde i september stormøde med kommunen. Af forskellige emner der var til behandling, var følgende især af interesse for grundejere på Røsnæs:


Renovation (belastning af vejene samt beholdere, der ikke sættes på plads)

Opankring af skibe i Kirkebugten

De nye tiltag på Røsnæs mht. information i form af brochurer til brugerne af området

Mountainbike-ryttere

Udrulning af fibernet

Mobildækning

Lokalplaner kontra tinglyste klausuler

Løse hunde

Parkerede biler på småveje og fællesveje

Erstatningskrav fra gæster og forsikringsdækning

Vindmøller i Sejerø Bugt og landliggerudvalgets rolle i sagen


Den bølge af indbrud som mange af os har oplevet i 2014 og starten af 2015, ser heldigvis også ud til at være aftaget meget. Det har nok også hjulpet at vi alle tænker meget på at få sikret vores huse bedst muligt, og at der nu er kommet skilt op ved indkørselen til vores område, om at der er nabohjælp /alarm /kamera /overvågning.

I efteråret gav foreningen en grundejer lov til at sætte en container op for enden af en stikvej. Dette for at grundejeren kunne opbevare sit indbo der, da det gamle hus skulle rives ned, og et nyt opføres. Huset er nu opført, og containeren er fjernet, og grundejeren har betalt for genopretning af vejen.

Så er der to ”hjertesuk”.

Før særligt støjende arbejde om dagen eller støjende fest aften/nat, bør man ca. 2 uger før gøre naboer opmærksom på at der vil være forhøjet støjniveau, så naboerne kan tage deres forholdsregler.

Det henstilles at man overholder hastighedsgrænsen på vejene, max. 20 km/h. Dels af hensyn til grusvejene og deres vedligeholdelse – det slider mere og det koster penge at få det oprettet. Dels af hensyn til støvet, der især efter længere tids tørt vejr, er stærkt generende for grundejere med hus tæt på vejen.

Vi modtager gerne forslag om hvordan vi kan skilte , så både vi selv og andre f.eks. post, avisbud, overholder hastighedsbegrænsningen.


Aage Alfast -skriftlig beretning om veje og stier.

Opretning af vore gennemgående veje blev som vanligt udført i slutningen af foråret 2015, hvor der på kritiske steder blev tilført skærver for at modvirke evt. kommende riller i vejbanen efter kraftige regnbyger. Det samme er lige gjort for 2016 med den tilføjelse, at den stejle opkørsel mellem Smedelinien 11 og 21 er blevet rettet op ved tilføring af vej-stabil-materialer. Stikvejen ned til Skipperlinien 40 er blevet rettet op efter ophør med kørsel af tunge lastbiler i forbindelse med nybyggeri. Ejeren af nævnte byggeri har selv bekostet opretning i henhold til indhentet tilbud fra vores vejentreprenør.

Efter et år hvor vi havde undladt at klippe hæk og buske langs stien og trappen ned til stranden grundet indsigelse fra en grundejer hvis grund har skel til stien, blev hækken igen klippet og beskåret i juni 2015. Der er endnu ikke taget stilling til klipning/beskæring i år, eller om det skal udsættes til næste år.


Vagn Holm om møderne med repræsentanter fra Kirkebugten :

Efter generalforsamlingen i 2015 tog bestyrelsen kontakt til Kirkebugten der også havde drøftet mulighed for sammenlægning med Nostrup Vest.

Et udvalg sammensat af Børge Jacobsen og Erik Ebdrup fra Kirkebugten og Ole Espersen og Vagn Holm fra Nostup Vest blev nedsat for igen at undersøge mulighederne for en sammenlægning af de to foreninger.

Udvalget har afholdt møde med Kalundborg Kommune som er ved at udarbejde tidssvarende lokalplaner. Den eksisterende byplanvedtægt bør, ifølge kommunen, ikke være en hindring for sammenlægning af foreningerne.

Bebyggelsen i Nostrup Vest er godkendt i 1968, Kirkebugten året efter. For bebyggelsen i Kirkebugten er der en tinglyst deklaration. Klb. Kommune anbefaler at deklarationen, hvis indhold er forældet, bliver ophævet. Ophævelsen skal vedtages på en generalforsamling i Kirkebugten, herefter kan den aflyses efter kommunens godkendelse. Vi forventer at Kirkebugten sætter processen i gang ved deres generalforsamling juli 2016. Den videre proces kan sættes i gang ved generalforsamlinger i de to foreninger i 2017.

Arbejdsgruppen har diskuteret to forskellige forløb for sammenlægning. Enten arbejdes der alene på en sammenlægning –et flertal i Nostup Vests bestyrelse foretrækker dette, eller der foretages først en mere hensigtsmæssig fordeling af matriklerne mellem de to foreninger, hvorefter foreningerne sammenlægges

-denne model foretrækkes af Kirkebugten.

Bestyrelserne har et udmærket samarbejde om veje, bro m.v. Sammenlægning afventer mere enighed.

Sammenlægning kan diskuteres under ”eventuelt”.

Efter enkelte spørgsmål og svar blev bestyrelsens beretning godkendt.


3. Årsregnskab.

Eigil Waagstein fremlagde det reviderede årsregnskab for 2015.   Klik her

Der var budgetteret med et overskud på kr. 950 men driftsresultatet blev et underskud på kr. 18.554

Underskuddet skyldes merudgift ved asfaltering af indkørslen fra Røsnæsvej.

Det bemærkes at der ikke er restancer.

Regnskabet blev godkendt.


4. Budget

Eigil Waagstein fremlagde budgettet for 2017 med den bemærkning, at brobidraget er forhøjet til kr. 200

fra kr. 100 foregående år, med det formål at foretage opsparing til forventet udskiftning af bro om ca. 15 år.

Budgettet blev godkendt.


5. Indkomne forslag

Forslag fra Susanne Fast Jensen, Skipperlinien 42, om at begrænse højden på bevoksningen til 2 m i skel og ellers 5 m.

Efter diskussion, hvor det blev bemærket at hegnsloven allerede fastsætter højden af hegn i skel til 1,80 m

og at der ville være stor ulyst til at effektuere en begrænsning i bevoksningshøjden, blev forslaget trukket tilbage.


6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Erik Christiansen blev genvalgt

Flemming Skøtt Lorentzen blev valgt og afløser Vagn Holm


Aage Alfast blev genvalgt som suppleant

Lasse Edlev blev valgt som suppleant og afløser Ole Espersen


Keld Kamstrup blev genvalgt som revisor

Niels Ebdrup blev genvalgt som revisorsuppleant


Alle blev valgt uden modkandidater.


7. Eventuelt

Det blev bemærket at tidligere forsøg på at sammenlægge de to foreninger netop strandede på Kirkebugtens deklaration om tvungent medlemskab, et problem der nu synes løst.


Det henstilles at lodsejerne tager hensyn til naboer ved passende beskæring af høje træer.

”Til salg” skilte bør fjernes straks efter salg har fundet sted.

Bestyrelsen opfordres til at undersøge økonomi og mulighed for støvbindende midler til vejene.

Bestyrelsen opfordrede alle til at holde deres adresse, tlf.nr. og mailadresse opdateret hos foreningen.

Ønske om at indsendte forslag bliver rundsendt inden generalforsamling.

Bestyrelsen oplyser at den gamle bro er solgt og bortskaffes af køber.


Til slut takkede formanden for et godt samarbejde og et godt møde.Ordstyrer                     Formand             Referent

Knud Rose Pedersen     Ellen Risum         Erik Christiansen