Vedtægter

Vedtægter

NOSTRUP VEST

 

Vedtægter for grundejerforeningen Nostrup Vest

 

 

§1 Om foreningen

 

Stk. 1 Foreningens navn er Nostrup Vest.

Stk. 2 Foreningens adresse er formandens adresse.

Stk. 3 Foreningen er stiftet den 20. oktober 1968

Stk. 4 Foreningens hjemmeside er: www.nostrupvest.dk

 

§2 Område

 

Stk. 1 Foreningens område omfatter de med matrikelnummer angivne parceller under hovedmatrikel 5, Nostrup by, Raklev, beliggende syd for Røsnæsvej, jfr. vedhæftede kortbilag.

 

§3 Formål

 

Stk. 1 Foreningens formål er, eventuelt i samarbejde med andre grundejerforeninger, at værne om områdets natur og præg af fritidshusområde og at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder vedligeholdelse af veje og stier, der betjener de under foreningens område hørende ejendomme. I øvrigt henvises til gældende love og bygningsreglementer samt de på ejendomme tinglyste deklarationer og vedtægter med påtaleret for Kalundborg Kommune.

 

§4 Medlemmer

 

Stk. 1 Som medlem optages enhver grundejer under foreningens område.

Stk. 2 Det henstilles til medlemmerne, at de ved ejerskifte udfærdiger deklaration om pligt til medlemskab af foreningen.

Stk. 3 Ændringer i ejerforhold, adresseændringer og mailadresse skal meddeles foreningens bestyrelse.

 

§5A Medlemskontingent

 

Stk. 1 Kontingentet for det kommende regnskabsår fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2 Kontingent for det kommende år forfalder medio februar måned.

Stk. 3 Kvittering for indbetaling gælder som medlemsbevis.

Stk. 4 Flere ejere af samme parcel betaler tilsammen kun et kontingent. En ejer af flere parceller betaler i alt kun et kontingent.

 

§5B Bidrag

 

Stk. 1 Samtlige grundejere skal betale bidrag til vedligeholdelse af veje og stier og andre fælles brugsgoder, vedtaget af generalforsamlingen.

Stk. 2 Der betales bidrag pr. parcel, dog betaler en ejer af flere parceller kun bidrag for bebyggede parceller.

Stk. 3 Bidrag for det kommende år fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Bidraget opkræves sædvanligvis samtidig med medlemskontingentet.

 

§5C Restancer

 

Stk. 1 Forfaldne beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet vedkommende skriftlig på mindelse om inden 14 dage at berigtige restancen med påløbne inddrivelsesomkostninger. Er restancen ikke betalt senest en uge før en generalforsamling, fortabes stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlingen.

 

§6 Generalforsamlingen

 

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2 Generalforsamlingen afholdes i Kalundborg.

 

§6A Ordinær generalforsamling

 

Stk. 1 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år en lørdag eller søndag i juni måned efter skriftlig indkaldelse med mindst 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden.

 

Stk. 2 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse og godkendelse af beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.

4. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder fastlæggelse af medlemskontingent, bidrag og budgetterede udgifter til fællesanliggender.

5.Rettidigt indkomne forslag.

6.Valg i henhold til vedtægterne.

7.Eventuelt.

 

Stk. 3 Den ordinære generalforsamling er efter lovlig indvarsling beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal (Se dog § 6 C og § 9).

 

Stk. 4 Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ved mødets begyndelse konstaterer, hvem af de fremmødte der er stemmeberettigede. Dirigenten afgør på generalforsamlingen alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagers behandlingsmåde og stemmeafgivning.

 

Stk. 5 Beslutninger på såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger træffes ved simpelt flertal. Afstemning foregår ved håndsoprækning eller, hvis blot et medlem kræver det, skriftligt.

 

Stk. 6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest årets 1. maj. Der kan ikke træffes beslutning i sager der ikke er optaget på dagsordenen.

 

Stk. 7 Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem af grundejerforeningen, som ikke er i restance, jfr. § 5. Hvert medlem har kun en stemme uanset om pågældende er ejer af flere parceller. Flere ejere af samme parcel har tilsammen kun en stemme og må på generalforsamlingen meddele, hvem stemmeretten er tillagt.

 

Stk. 8 Fraværende medlemmer kan afgive stemmeret ved skriftlig fuldmagt til et medlem f foreningen. Hvert fremmødt medlem kan kun repræsentere et fraværende. Fuldmagter gives til mødets dirigent ved mødets begyndelse.

Stk. 9 Enhver person, der ifølge tingbogen er opført som grundejer, og som er medlem af grundejerforeningen, samt dennes ægtefælle, har møderet og taleret på generalforsamlingen. Ved lovligt forfald kan et myndigt medlem af husstanden møde som stedfortræder.

 

Stk. 10 Over de på generalforsamlingen førte forhandlinger og vedtagne beslutninger udfærdiges et referat, som underskrives af dirigenten og formanden. Referatet lægges på foreningens hjemmeside senest en måned efter mødet

 

§6B Ekstraordinær generalforsamling

 

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen stiller begrundet krav herom med forslag til dagsorden.

 

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst to ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen skal afholdes senest tre måneder efter at forslag herom er fremsat.

 

§6C Vedtægtsændringer

 

Stk. 1 Forslag til vedtægtsændringer er vedtaget, når mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen og mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig hvad angår vedtægtsændringer, kan forslaget behandles på en ekstraordinær generalforsamling eller på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 2 Forslag til vedtægtsændringer som genbehandles kan kun vedtages, når mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

 

§7 Bestyrelsen

 

Stk. 1 Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på de ordinære generalforsamlinger. Valget gælder for 2 år. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsen hæfter i øvrigt ikke for foreningens forpligtelser.

Stk. 2 På ulige årstal vælges formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, på lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Stk. 3 Hvert år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Stk. 4 Efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær

Stk. 5 Genvalg kan finde sted til alle tillidsposter.

Stk. 6 Formanden koordinerer bestyrelsens arbejde og har det overordnede ansvar for bestyrelsens virke og fremtræden.

Stk. 7 Kassereren fører foreningens regnskaber, opkræver foreningens indtægter og underskriver kvitteringer for disse samt afholder de af bestyrelsen godkendte udgifter.

Stk. 8 Fuldmagt til at disponere over foreningens konti har formand og kasserer.

Stk. 9 Revisor og formand har til enhver tid ret til at efterse kassebeholdning, bankbeholdning og regnskab med bilag.

Stk. 10 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er berettiget til i fornødent omfang at benytte lønnet medhjælp, at leje mødelokaler og at afholde andre relevante udgifter.

Stk. 11 Bestyrelsen er ulønnet. Bestyrelsesmedlemmers foreningsrelaterede udgifter til telefon, porto, IT og lignende kan refunderes af foreningen. Direkte udlæg betales efter regning.

Stk. 12 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, hvoriblandt formanden, eller under dennes forfald næstformanden, er til stede. Ved stemmelighed er formandens (respektive næstformandens) stemme afgørende.

Stk. 13 Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Stk. 14 Der føres referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes af bestyrelsesmedlemmerne.

 

§8 Regnskab

 

Stk. 1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2 Det afsluttede årsregnskab skal være revisoren i hænde senest den 15. marts.

Stk. 3 Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling.

Stk. 4 Regnskab føres således, at poster, der vedrører samtlige parceller i området uanset medlemskab, fremgår særskilt.

 

§9 Foreningens opløsning.

 

Stk. 1 Foreningen kan kun opløses af en lovligt indkaldt generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne afgiver stemme og mindst ¾ af disse stemmer for opløsningen. Beslutning om opløsning er dog først gyldig, når den er bekræftet af en ekstraordinær generalforsamling ved simpelt flertal af de her afgivne stemmer. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst en måned og senest tre måneder efter den første generalforsamling.

Stk. 2 Stemmeafgivningen afvikles efter bestemmelserne i §6.

Stk. 3 I tilfælde af foreningens opløsning træffer den afsluttende generalforsamling endelig bestemmelse om anvendelse af foreningens midler.

 

Vedtægterne vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 20. september 2014.

Bestyrelsen kan kontaktes på:

Bestyrelsen@nostrupvest.dk

GET IN TOUCH WITH TOM

mail@demolink.org